مزیت های ایپاد برای شرکت های بیمه طرف قرارداد در حوزه کد یکتا

در حال حاضر یکی از مباحث مهم صنعت بیمه امکان تسهیل مبادله اطلاعات میان شرکت های بیمه گر می باشد تا با شفاف سازی فرآیند صدور بیمه نامه در صنعت، امکان سوءاستفاده های احتمالی کاهش یابد. این اطلاعات به شرکت های بیمه گر کمک خواهد نمود تا در زمان صدور بیمه نامه یا پرداخت خسارات احتمالی با استعلام اطلاعات مورد نیاز از تخلفات احتمالی بیمه گزاران جلوگیری نمایند.

مزایای کد یکتا در صدور بارنامه
تهیه لاگ از شرکت هایی که در زمان صدور بارنامه استعلام گرفته اند.
شناسایی بارنامه های جعلی یا بارنامه هایی که از روش استاندارد صادر نشده است.
کنترل اطلاعات بیمه نامه و بارنامه قبل از صدور
قابلیت استعلام بیمه نامه در هر زمان
مزایای کد یکتا در کنترل بخش صدور
شناسایی وسایل نقلیه معیوب یا پرخطر در سطح کشور
شناسایی رانندگان بی احتیاط
رتبه بندی بیمه ای شرکت های حمل و نقل جهت عقد قرارداد
پیاده سازی استاندارد اطلاعاتی و آماری بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی در بیمه مرکزی ایران
تامین نیازهای آماری و اطلاعاتی بیمه مرکزی ایران
جلوگیری از چند بیمه گری شرکت های حمل و نقل
کنترل اطلاعات قرارداد های متصدیان حمل و نقل
مزایای کد یکتا در کنترل بخش خسارت
سیستم اعلام خسارت متمرکز حمل و نقل کشور
استعلام اطلاعات بارنامه در زمان خسارت
اعتبار سنجی کد رهگیری دریافتی از سازمان راهداری
کنترل کارت هوشمند راننده
کنترل کارت هوشمند ناوگان