سامانه آنلاین صدور و مدیریت گواهی حمل و نقل درون شهری

 

معرفی کلی


در حمل بار یکی از زیرساخت های اصلی که روابط بین بازیگران را مدون و قاعده مند می کند زیرساخت صدور سند حمل بار است.

این سند به ازای هر حمل بار صادر و در آن مجموعه ای از اطلاعات ضروری درج می شود.

از این رو شرکت های باربری که در زمینه حمل بار درون شهری و بین شهری ( وانت بار و کامیونت) فعالیت می کنند ، می توانند محمولات خود را تحت پوشش شرکت های بیمه قرار دهند .

شرکت های باربری با انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای فعال در این رشته ، کالا های خود را در برابر ‌خسارت‌هایی‌ که‌ در نتیجه‌ وقوع‌ هریک از حوادث تحت پوشش بیمه نامه به‌ محمولات‌ مورد بیمه وارد شود را بیمه می نمایند .

چالش ها و مشکلات فعلی


مشکلات و مسائل روش فعلی صدور بیمه نامه شرکت های باربری :
مشکلات زمانی بروز می کند که بین شرکت بیمه و موسسه حمل سامانه مدیریتی و کنترلی قابل پیگیری وجود نداشته و اطلاعات به صورت دستی و بدون نظارت شفاف به شرکت های بیمه واگذار می گردد .

از این رو برخی مواردی که در این فرآیند دچار ابهام می شوند عبارتند از:

  • عدم وجود رسید بار به صورت الکترونیکی
  • عدم وجود سامانه آنلاین جهت صدور باربرگ و بیمه آن
  • عدم امکان محاسبه حق بیمه بر اساس مفاد قرارداد
  • عدم ثبت کلیه اقلام مورد نیاز شرکت بیمه
  • عدم یکپارچگی نحوه صدور شرکت های باربری
  • ثبت ارزش بیش از ارزش واقعی محموله در باربرگ در زمان وقوع حادثه
  • عدم نظارت آنلاین بر نحوه صدور و ابطال باربرگ ها

بدلیل نبودن یک ساز و کار و سامانه تجمیع اطلاعات و انتقال آن بین شرکت بیمه و شرکت های باربری به تناسب نیازهایشان، مشکلات و ابهاماتی در زمینهی اجرای کامل این بیمه نامه پدیدار می شود.

طولانی شدن روندهای کاری بدلیل کاغذبازیها، چندبارهکاریها و عدم شفافیت باعث تحمیل هزینههای غیرضروری میشود.
از طرف دیگر ایجاد شکاف فناوری بین سیستمهای شرکت های باربری و شرکت بیمه باعث اختلال در روند تعامل مفید با آنان میگردد.

ارائه روشهای بروز و همراه با فناوریهای نو جهانی علاوه بر کاهش هزینههای اصلی و جانبی گام مهمی در ایجاد سرعت در فرایندها، کاهش هزینههای زمانی و شفافسازی فعالیتهای اقتصادی میباشد.

بر این اساس استفاده از یک سیستم مکانیزه و یکپارچه جهت انجام مراحل مختلف فرایند صدور و استفادهی باربرگ ، راهحل مناسبی جهت رفع بسیاری از چالشهای موجود و افزایش بهرهوری و صرفه جویی در این مسیر است.

معرفی سیستم


جهت فایق آمدن بر چالش ها و مشکلاتی که در روش فعلی وجود دارد، ایجاد یک سامانه کاملاً الکترونیکی که بتواند با روشهای مدرن، سریع، امن و دقیق تمامی فرآیندهای دستی فعلی را به صورت خودکار به انجام رساند، یک راه حل جامع و مطلوب می باشد.

برای رسیدن به اهداف مذکور، پس از مطالعه سازمانی و سیستماتیک فرآیندهای مرتبط با این مبحث و شناسایی گلوگاه های عملیاتی و اطلاعاتی که موجب کاهش بهره روی هستند و نقاطی که باعث کاهش امنیت و اطمینان پذیری این فرایندها هستند سامانه ای پیشنهاد می شود که اساس آن بر دو پایه ی بیمهی الکترونیک و باربرگ الکترونیکی می باشد و سامانه فوق روش جدیدی را جهت صدور باربرگ ها به صورت الکترونیکی پیشنهاد می کند.